භූතානය - ලෝකයේ එකම Carbon Negative රට - භූතාන අගමැතිගේ කතාවට සවන්දෙන්න

භූතානය - ලෝකයේ එකම Carbon Negative රට
භූතාන අගමැතිගේ කතාවට සවන්දෙන්න.


Previous
Next Post »

1 comments:

Write comments
Lakmal Kumara
AUTHOR
December 25, 2016 at 11:13 PM delete

Norway is also a net carbon negative country. Also I think Lesotho a small country in Africa. www.alternativeenergiy.blogspot.com

Reply
avatar